ANIMITTA COUTURE —— 2020 COUTURE

#LIFE IN PARIS#

01.jpg


02.jpg


04.jpg


05.jpg


06.jpg


07.jpg

PHOTOGRAPHY  BY  YANG WU


CAMERA SHOOTING BY NIAN ZHANG


POST-PRODUCTION EDITING BY WENWEN ZHANG


MAKEUP BY JINYI MA


STYLING BY MINGMING WU


THANKS FOR MUYEZ HOU,YU ZHANG.

10.jpg